Nun bereits zum x-ten Male, aber immer wieder schoen - Eisklettern an den Geierkoepfen (Eisbox links und Geierfall rechts)